click mobile spy for iphone 6 plus ios 7 1 continue reading continue reading is there a spyapp out there where i do not have access to the target phone is cell phone tracking possible mobile spy activacion whatsapp spy

Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттау жүргізудің үлгі ережесі

Мектеп бітіру емтиханы туралы

Жалпы орта білім беру оқу бағдарламаларын меңгеру білім алушылардың міндетті қорытынды аттестаттауымен аяқталады және мемлекеттік бітіру емтихандары нысанында өткізіледі.

Мектеп бітіру емтиханын 5 пәннен тапсырады. Оның ішінде 4-і міндетті, 1-і таңдау пәні.

Емтихан 29 мамыр мен 9 маусым аралығында жүргізіледі.

15 маусымға дейін мектеп бітірушілерге аттестаттар беріледі.

1) Қазақ тілі мен әдебиетінен еркін тақырыпта 250 сөзден тұратын эссе жазады. Жазу уақыты - 3 сағат. Эссе әдеби тақырыптарда беріледі, ол шағын көлемдегі прозалық шығармалар немесе оқушының өзінің жеке ойын білдіретін еркін тақырыпта жазылады.

2) Алгебра жəне анализ бастамалары пәнінен бес тапсырмадан тұратын бақылау жұмысы. (жазбаша емтихан). Оған 5 астрономиялық сағат беріліп отыр. Тапсырмалар математикалық фактілерді, түсініктерді, тәсілдерді, есеп шығару және логикалық тапсырмаларды шешуге арналады.

3) Қазақстан тарихы пәнінен 3 сұрақтан тұратын ауызша емтихан. Екі сұрақ Қазақстан тариxының теориясын қамтитын болса, үшінші сұрақ шығармашылық сұрақ болады. Ол кезде картамен, т.б мен жұмыс істеу керек.

4) Орыс тілінен тест (орыс тілінде оқитындар қазақ тілінен тест).

Оған 80 минут беріледі. 40 сұраққа 40 ұпай беріледі. Мұнда 10 сұрақ тыңдалым, 20 сұрақ лексика - грамматика, 10 сұрақ оқылым.

5) Таңдау пәні. Таңдау пәнінен 40 тест, оның жартысында бір жауабы, жартысында екі немесе үш жауабы дұрыс. Оған 80 минут беріледі. Жалпы 60 балл.

Ескерту. Тест арқылы тапсыратын екі пән бір күнде болады. Сұрақтарды дайындауды ұлттық бірыңғай тестілеу орталығы жүргізеді.

Алтын белгі осы емтихандар нәтижесінде анықталады.

Қорытынды аттестаттаудың нәтижесі бойынша:

1) бір немесе екі пәннен қанағаттанарлықсыз баға алған білім алушыларға мектепте тиісті оқу пәндері бойынша емтихан нысанында қайта қорытынды аттестаттауға рұқсат етіледі;

2) үш немесе одан да көп пәндерден қанағаттанарлықсыз бағалары бар 11 -сыныптың білім алушыларына олардың жалпы орта білімнің толық оқу курсын өткендігі туралы белгіленген үлгідегі анықтама беріледі.

Келесі оқу жылы аяқталғаннан кейін жалпы орта білімнің толық оқу курсын өткендігі туралы анықтама алған білім алушыларды мектепте тиісті оқу пәндері бойынша емтихан нысанында қайта қорытынды аттестаттауға рұқсат етіледі.

- Барлық пәндерден үлгеретін білім алушылар мемлекеттік аттестаттаудан білім басқармаларының бұйрықтарымен, республикалық мектептердің білім алушылары Министрліктің бұйрығымен мынадай жағдайларда босатылады:

1) денсаулық жағдайына байланысты;

2) І және II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедек, мүгедек-балалар;

3) Қазақстан Республикасының командасы атынан халықаралық олимпиадаларға (жарыстарға) қатысатын кандидаттардың жазғы жиынына қатысушылар.

2. Ұлттық бірыңғай тест туралы

            Бұл талапкерлердің жоғары оқу орындарына түсу және мемлекеттің грантты бөлу үшін жүргізіледі. Бұл 20-шы маусым мен 1-ші шілде аралығында республика бойынша 165 тестілеу бекеттерінде өткізіледі. Оқушы бес пәннен екі күн тапсырады.

Бірінші күні міндетті үш пән, екінші күні екі таңдау пәнінен тапсырады.

Міндетті пәндер:

1) Оқу сауаттылығы

2) Математикалық сауаттылық

3) Қазақстан тарихы

Бұлардың барлығы жеке-жеке 20 тесттен тұрады, жалпы 60 тест, жалпы ұпай 60 бал.

Ал таңдау пәні - екі пән, әрқайсысы 30 тесттен тұрады, жалпы 60 тест, бұның ішінде жартысы бір жауабы дұрыс, жартысының екі немесе үш жауабы дұрыс тест, немесе сәйкестендіру сұрақтары. Жалпы ұпайы - 80 бал.

Ескерту, колледж бітіргендер тек екі таңдау пәнін ғана тапсырады.

Осы тесттер нәтижесінде оқушы жоғары оқу орнына түсе алады. Ұлттық тесттің жалпы балы 140 балл. Шекті деңгей – 50 балл.

 

Уважаемые директора, педагоги, родители

и выпускники школ!

В данном письме мы хотим дать разъяснение                        о разделении ЕНТ на два этапа.

1. Итоговая аттестация как выпускной экзамен                    в школах.

 2. ЕНТ как вступительный экзамен в ВУЗы.

1. Итоговая аттестация учащихся 11 класса пройдет в форме выпускных экзаменов в школе                 по 5 предметам, включая 4 обязательных (родной язык, второй язык, алгебра и начала анализа, история Казахстана) и 1 предмет по выбору с учетом их профиля обучения (ОГН, ЕМН).

Все экзамены, в том числе тестирование, проводятся на базе школы по месту их обучения.

Перечень и форма проведения экзаменов следующие:

1. Письменный экзамен по родному языку                     и литературе (язык обучения школы) в форме эссе, на который будет отводиться 3 астрономических часа.

Учащиеся выбирают одну тему из трех предложенных. Необходимо написать эссе, состоящее из 250-300 слов. После выбора темы эссе учащимся необходимо определить главную мысль (о чем оно?), сформулировать проблему, написать аргументы, использовать языковые средства и приемы языка (сравнения, эпитеты, метафоры, риторический вопрос, вводные слова и предложения и т.д.), сформулировать общий вывод эссе.

Примерные темы эссе по русскому языку:

1. Должны ли туристы соблюдать обычаи стран, которые они посещают?

2. Согласны ли Вы с тем, что научно-технический прогресс оказывает влияние на людей?

3. Согласны ли Вы с тем, что кинематограф оказывает большое влияние на молодёжь?

Ко всем работам будут применяться единые критерии оценивания, в Управления образования будут направлены инструкции по оцениванию.

2. Письменный экзамен по алгебре и началу анализа (отводится 5 астрономических часов), состоит из 5 заданий.

Задания направлены на выявление степени усвоения математических фактов, понятий и приемов, умения решать прикладные и логические задачи, уровня функциональной грамотности.

3. Устный экзамен по истории Казахстана (по билетам).

В каждом билете 3 вопроса, из них два вопроса по теории материала. Третий вопрос – задание творческого характера (задания с использованием исторических карт, схем, хронол. таблиц, картин и др.).

4. Тестирование по казахскому языку в школах с русским, узбекским, уйгурским и таджикским языками обучения или Тестирование по русскому языку                             в школах с казахским языком обучения (отводится 80 минут, 40 вопросов - 40 баллов), из них:

лексико-грамматический блок – 20 тестовых заданий с выбором одного правильного ответа;

блок «Аудирование» – 10 тестовых заданий (2 текста, по 200-250 слов);

блок «Чтение» – 10 тестовых заданий (2 текста, по 200-250 слов).

5. Тестирование - предмет по выбору выбирается один: физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, литература, иностранный язык (английский, французский, немецкий), информатика.

Всего 40 тестовых заданий (отводится 80 минут, 40 вопросов – 60 баллов), из них:

двадцать тестовых заданий с выбором одного правильного ответа (20 баллов);

двадцать заданий с несколькими правильными ответами (40 баллов).

Тестирование по двум предметам будет проводиться в один день в школе.

В случае несогласия с оценкой, выставленной за экзамен, обучающийся обращается до 13 часов следующего дня после объявления экзаменационной оценки в Экзаменационную комиссию по итоговой аттестации обучающихся, созданную при районных, городских отделах образования и областных управлениях образования.

Сроки итоговой аттестации будут устанавливаться приказом Министерства «О завершении 2016-2017 учебного года» (до 30 апреля 2017 года). Ориентировочно с 29 мая по 9 июня 2017 года.

Все материалы итоговой аттестации составляются и доставляются Национальным центром тестирования до управлений образования, управлениями образования до школ.

Оценивание письменных и устных экзаменов,                   а также листы ответов тестирования будут проверятся в школе Экзаменационной комиссией по предмету                      на основании предоставленных им кодов правильных ответов.

Материалы итоговой аттестации (листы ответов, книжка вопросник и т.д.) храняться в школе в течение одного учебного года.

Выпускные вечера в школах будут проведены до 15 июня 2017 года.

 

Департамент

дошкольного и среднего

образования МОН РК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единое национальное тестирование (ЕНТ)

 

ЕНТ остается как экзамен для поступления в ВУЗы и как система распределения государственных грантов.

По формату ЕНТ 2017 года предлагается 120 вопросов (20+20+20+30+30=120 заданий) по 5 предметам, из них 3 обязательных и 2 профильных в зависимости от тех специальностей в ВУЗах на которые планирует поступать абитуриент. Все  вопросы  учитываются.

 

 

 

Кол-во

заданий

Форма заданий

Объект оценивания

1 блок

Математическая грамотность

20

С выбором одного правильного ответа из пяти предложенных

Функциональная грамотность, логика, задания на количественное сравнение

Грамотность чтения

20

(4 текста)

С выбором одного правильного ответа из пяти предложенных

Чтение, понимание текста, рефлексия на содержание текста, умение анализировать, сопоставлять и т.д.

История Казахстана

20

С выбором одного правильного ответа из пяти предложенных

Знания предмета

2 блок

Профильные предметы (два предмета для каждой специальности)

1 профильный предмет 

20

С выбором одного правильного ответа из пяти предложенных

Углубленные знания предмета (продвинутый уровень усвоения), умения и навыки широкого спектра

10

С выбором нескольких правильных ответов из множества предложенных

Углубленные знания предмета (продвинутый уровень усвоения), умения и навыки широкого спектра

2 профильный предмет

20

С выбором одного правильного ответа из пяти предложенных

Углубленные знания предмета (продвинутый уровень усвоения), умения и навыки широкого спектра

10

С выбором нескольких правильных ответов из множества предложенных

Углубленные знания предмета (продвинутый уровень усвоения), умения и навыки широкого спектра

 

Время проведения тестирования составляет 3 часа 30 минут. Проходной балл в 50 остается без изменений.

 Все  175 специальностей ВУЗов разделены на 10 комбинаций в разрезе профильных предметов. Профильные предметы выпускник должен будет выбрать сам для  определения специальности, на которую будет поступать. (Например, при сдаче математика + физика, у абитуриента есть возможность выбора  из 52 специальностей)

 

Профильные предметы

Количество специальностей

1

Математика + физика

52

2

Математика + география

18

3

История + география

7

4

Биология + химия

22

5

Биология + география

12

6

Иностранный язык + история

11

7

Язык обучения и литература (каз.или рус.язык) + история

7

8

География + иностранный язык

4

9

Химия+физика

5

10

История + Человек. Общество. Право

4

11

Творческий экзамен

33

Всего

175

 

       Прием заявлений на участие в тестировании будет осуществляться через ППЕНТ с 10 марта – 10 мая. ЕНТ будет проводиться на базе 165 ППЕНТ. Сроки проведения ЕНТ с  20-го июня по 1 июля. Остается возможность пересдачи на платной основе ЕНТ в августе   2017 года  и в январе 2018 года.  Проходной балл 50.

Обладатели Алтын белгі, победители и призеры республиканских, международных олимпиад по общеобразовательным предметам и научных проектов сдают ЕНТ на общих основаниях, при этом за ними сохраняется преимущественное право на получение образовательных грантов при равном количестве баллов. (Например: если обладатель знака Алтын белгі и не обладатель знака Алтын белгі набрали по 122 балла, то грант получает обладатель знака Алтын белгі. Если обладатель знака Алтын белгі набрал меньшее количество балов, чем выпускник не обладающий знаком Алтын белгі, грант получает набравший большее количество баллов).

Победителям и призерам 5 международных олимпиад  по общеобразовательным предметам будут выделены специальные гранты.

 

 

 

КТА

Изменен формат КТА для выпускников колледжей. 

По новому формату КТА для колледжей предусмотрено 60 вопросов, из них 20 по общим дисциплинам и 40 по профилирующим.  Это при условии, что выпускник идет учиться  по своему профилю. (К примеру, для выпускника педагогического колледжа, который идет на педагогическую специальность) Выпускник меняющий профиль специальности  сдает тестирование по формату ЕНТ.

Время тестирования – 100 минут.

 

 

Количество заданий

Форма заданий

Объект   оценивания

Общепрофильная дисциплина

20

С выбором одного правильного ответа из пяти предложенных

Задания будут направлены на проверку академических знаний по базовой дисциплине

Профилирующая дисциплина

30

С выбором одного

правильного ответа из множества предложенных

Тестовые задания будут направлены на проверку углубленных академических знаний,

а также практических умений и навыков

10

С выбором

нескольких правильных ответов из множества предложенных

Тестовые задания будут направлены на проверку углубленных академических знаний, а также практических умений и навыков

 

Прием заявлений на участие в тестировании  КТА  с 10 марта – 1 июля. КТА проводится на базе 42 ППЕНТ расположенных в базовых ВУЗах. Сроки проведения КТА с 17 июля – 23 июля. Проходной балл 35.

   

Комитет по контролю

в сфере образования и науки

МОН РК

 


© 2015. Байзақ ауданы әкімдігінің білім бөлімі